TB Lịch tiếp công dân năm 2021

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế quản lý và thực hiện tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nội quy tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BQL, ngày 27/01/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo liền kề; Trường hợp Trưởng ban đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Trưởng ban ủy quyền cho một Phó Trưởng ban tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng ban;

Theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc của Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực công tác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc thẩm quyền. Văn phòng Ban, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị hồ sơ, thu thập tài liệu và báo cáo hướng xử lý giải quyết trước Trưởng ban để tiếp công dân.

1.2. Văn phòng giúp Trưởng ban tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

Khi Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban yêu cầu Văn phòng Ban, Trưởng các phòng chuyên môn cùng tiếp công dân thì những người này có trách nhiệm cùng dự.

Chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày Trưởng ban tiếp công dân, Văn phòng, Trưởng, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc có trách nhiệm phối hợp tổng hợp ý kiến kết luận của Trưởng ban và thông báo cho công dân, các đơn vị liên quan được biết.

2. Thời gian tiếp công dân

Mùa hè:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

 Mùa đông:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

3. Địa điểm tiếp công dân

Việc tiếp công dân được thực hiện tại Phòng tiếp công dân, tầng 4, trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế, số 001, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

          Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai trân trọng thông báo tới các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị, thành phố và công dân biết để thuận tiện trong liên hệ./.

Ban Biên tập

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1,973
  • Tất cả: 1,484,944
Đăng nhập