Xin ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bãi bỏ Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai

Ngày 04/12/2020 Hội đồng nhân dân đã ban hành Nghị Quyết số 17/2020/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã thay thế Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai. Do đó căn cứ nguồn của Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai hết hiệu lực thi hành.

Để đảm bảo thống nhất hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bãi bỏ Quyết định số 83/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành quy định về chế độ cấp phát trang phục, bảo hộ lao động cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai.

(Có dự thảo Tờ trình của Ban Quản lý Khu kinh tế và Quyết định của UBND tỉnh kèm theo)

 Thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo quyết định của UBND tỉnh.

            Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ mail: phongkhth-bqlkkt@laocai.gov.vn trước ngày 24/12/2020, để cơ quan soạn thảo tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

            Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp./.

File đính kèm:

To_trinh_bai_bo_Quyet_dinh_so_83.docx

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 8,063
  • Tất cả: 1,380,738
Đăng nhập